دارایکم

 • دارایکم؛ ۵/ ۲ میلیون تومان

  ماه‌ها از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) مى‌گذرد. بررسى‌ها حکایت از بازده ۸۰درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم از ابتدای معاملات و افزایش NAV این صندوق به ۳میلیون و ۶۰۴هزار تومان دارد. ارزش هر واحد دارایکم در بورس تهران اکنون به ۲میلیون و ۴۶۹هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۵/ ۲ میلیون تومان

  ماه‌ها از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) مى‌گذرد؛ بررسى‌ها از بازده ۶۵ درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و افزایش NAV این صندوق به ۳ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان حکایت دارد. ارزش هر واحد دارایکم در بورس تهران به ۲‌میلیون و ۵۴۹ هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۶/ ۲ میلیون تومان

  ماه‌ها از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) مى‌گذرد؛ بررسى‌ها حکایت از بازده ۵۸ درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و کاهش NAV این صندوق به ۳ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان دارد. ارزش هر واحد دارایکم در بورس تهران به ۲ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۳/ ۲ میلیون تومان

  ماه‌ها از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) مى‌گذرد. بررسى‌ها حکایت از بازده ۵۳درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و افزایش NAV این صندوق به ۳میلیون و ۵۲هزار تومان دارد. ارزش هر واحد دارایکم در بورس تهران به ۲میلیون و ۳۴۱هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۸/ ۲ میلیون تومان

  بررسى‌ها حکایت از بازده ۹۴درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و افزایش NAV این صندوق به ۳میلیون و ۸۷۹هزار تومان دارد. ارزش هر واحد دارایکم در بورس تهران به ۲میلیون و ۷۶۰هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۶/ ۲ میلیون تومان

  بیش از ۷ ماه از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) مى‌گذرد؛ بررسى‌ها حکایت از بازده ۸۳درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و کاهش NAV این صندوق به ۳ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان دارد. ارزش هر واحد دارایکم در بورس تهران به ۲ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۸/ ۲ میلیون تومان

  بیش از ۷ ماه از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقیمانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) مى‌گذرد. بررسى‌ها حکایت از بازده ۶۷درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و افزایش NAV این صندوق به ۳میلیون و ۳۳۲هزار تومان دارد. ارزش هر واحد دارایکم در بورس تهران به ۲میلیون و ۸۱۶هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۲ میلیون تومان

  بیش از ۵ ماه از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقیمانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) مى گذرد؛ بررسى ها حکایت از بازده ۸۹ درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و افزایش NAV این صندوق به ۳ میلیون و ۷۸۷ هزار تومان دارد. ارزش سهام دارایکم در بورس تهران به ۲ میلیون و ۳۷۳ هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۴/ ۲ میلیون تومان

  چند ماهی است از واگذاری بخشى از باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل‌معامله(ETF) مى‌گذرد؛ بررسى‌ها حکایت از بازده ۹۸ درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و کاهش NAV این صندوق به ۳ میلیون و ۹۶۳ هزار تومان دارد. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری دارایکم در بورس‌تهران با افت هفتگی ۱/ ۱۶درصدی، به ۲ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۹/ ۲ میلیون تومان

  بیش از ۵ ماه از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقیمانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) مى‌گذرد. بررسى‌ها حکایت از بازده ۱۲۸ درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم دارد. ارزش سهام دارایکم در بورس تهران به ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۳/ ۳ میلیون تومان

  بیش از ۵ ماه از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقیمانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) مى‌گذرد. بررسى‌ها حکایت از بازده ۷/ ۱۳۹ درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و کاهش NAV این صندوق به ۴ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان دارد. ارزش سهام دارایکم در بورس تهران به ۳ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۵/ ۳ میلیون تومان

  بررسى‌ها حکایت از بازده ۱۵۰ درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و افزایش NAV این صندوق به ۴ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان دارد. ارزش سهام دارایکم در بورس تهران به ۳ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان رسیده است.
 • دارایکم؛ ۳/۸ میلیون تومان

  بیش از ۳ ماه از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقیمانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) مى‌گذرد؛ بررسى‌ها حکایت از بازده ۱۷۸ درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و کاهش NAV این صندوق به ۵ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان دارد. ارزش سهام دارایکم در بورس تهران به ۳میلیون و ۸۲۱ هزار تومان رسیده است.
۱

بیشتر