انتصاب غیرقانونی

  • پشت پرده انتصاب جنجالی رئیس دفتر وزیر نفت

    یک نماینده مجلس گفت: «در مورد انتصابات غیر‌قانونی اخیر وظیفه اصلی بر دوش سازمان بازرسی قوه قضاییه و دیوان محاسبات است چرا که اگر کسی بدون شرایط قانونی، در جایی منصوب شود و حقوق گیرد، آن حقوق به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی است.»
۱

بیشتر