الودگی صوتی

  • آلودگی صوتی در ایران ۲۰ برابر حد مجاز است

    خبر آنلاین: صوت در اثر ارتعاش مولکول‌های هوا به وجود می‌آید و امواج آن به صورت طولی در هوا منتشر می‌شود. این اصوات بر اساس محل زندگی هر فرد و نوع شهری که در آن است دارای استانداردهای معینی است که در شهرهای بزرگ ایران این میزان ۲۰برابر حد مجاز است.
۱

بیشتر