شماره روزنامه ۶۰۶۳
|

آموزش کودکان

آموزش کودکان

  • فقر و آموزش کودکان در عصر تحریم

    سیدمحمدصادق موسوی/دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه صنعتی شریف
    در پنج‌دهه اخیر و با افزایش نقش سرمایه انسانی در مدل‌‌‌های اقتصادی، اهمیت مقوله آموزش به عنوان مهم‌ترین مولفه موثر بر سرمایه انسانی، در ادبیات اقتصادی تقویت شده است. همچنین، یکی از اهداف اصلی بسیاری از خانوارها بهبود کیفیت سطح فرزندان به‌واسطه افزایش مخارج آموزشی و تحصیلات آنهاست.
  • با این روش ها مهارت نه گفتن را به کودکان آموزش دهید!

    ایرنا: اگر شما نمی‌خواهید کودک شما در آینده آسیب ببیند، باید مهارت نه گفتن را به او بیاموزید.
۱
بیشتر