آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • یکی از نخستین کتاب‌هایی که به قلم انگلیسی‌ها درباره ایران نوشته شده، از اسکات وارینگ (E. Scott Waring) دانشمند و پژوهشگری است که در دستگاه اداری بنگال در کمپانی هندشرقی خدمت می‌کرده و در 1802 به علت ناخوشی و نیز کنجکاوی، چهارماه در شیراز و پیرامون آن به سر برده بود. کتاب وی که در 1807 منتشر شد، نخستین مطالعه جدی از سوی یک انگلیسی در دوران قاجار بود. عنوان دور و دراز کتاب گویای مطالب آن است:
  • در طول سال‌های متمادی اتفاقات مشابهی در اقتصاد ایران رخ‌داده ولی تصمیمات متفاوتی برای آنها گرفته شده است. در ستون «گاهشمار اقتصادی» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می‌کنیم. سال اول هر دهه را به‌عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده‌ایم. این ستون با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می‌شود، در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر‌گذاری برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می‌کنیم.
  • حسین فرخی
    یکی از مباحث بحث‌انگیز در حوزه تاریخ تحولات صنعتی جهان، نحوه پیدایی نیروی کارصنعتی و نقش آنها در فرآیند صنعتی‌شدن یا صنعتی‌نشدن کشورهاست. نقش نیروی کار در فرایند تولید کالا، توسط مارکس و انگلس برجسته‌تر شد ولی موضوعی مسبوق بر آنهاست و دست‌کم از قرن ۱۸ میلادی، یکی از مباحث و مسائل فلسفی و اجتماعی وقت بوده است.