آرشیو اخبار : کدال

  • به‌‌رغم کاهش نرخ‌های جهانی محصولات روانکاری، حجم فروش صادراتی شرکت‌های این گروه افزایش یافته است. اما با توجه به رشد قیمت فروش آنها در بازار داخلی درپی اخذ مجوز، رشد قیمتی محصولات این صنعت بسیار بیشتر بوده است، از همین رو شرکت‌هایی که ترکیب فروش آنها به نفع بازار داخل بوده، رشد بالاتری در سود ناخالص خود به‌دست آورده‌اند.
  • الناز جمالی کارشناس بازار سرمایه
    خودروﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در ﮐﺸﻮر است و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌های داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دارد. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﭼﻮن ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﺲ، ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ارﺗﺒﺎط است. خودرو سازی در اﯾﺮان ﺳﻬﻢ ﺣﺪود ۱۳ درﺻﺪی از ارزش اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﻬﻢ ﺣﺪود ۱۲ درﺻﺪی از اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ را داراست. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ به‌رغم ﺳﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری (۳/ ۲ درﺻﺪ) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ‌های ﺑﺎﻻ و داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط‌های ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﻮی، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده و اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  • مهدی کریمخانی کارشناس بازار سرمایه
    یکی از صنایع با قدمت بالا در ایران صنعت خودرو است که به‌‌رغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان از اواسط دهه 40 و ابتدای دهه 50 رشد و پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است.