ولی تیموری درباره اقدامات ایران برای برطرف کردن مشکل گردشگران ورودی به ایران در زمینه کارت‌های مالی عنوان کرد: «مشکل کارت‌های اعتباری برای توریست‌های خارجی که به ایران سفر می‌کنند از گذشته‌ها نیز بود؛ زیرا مهم‌ترین کارت‌های اعتباری، آمریکایی هستند.» او در پاسخ به این مساله که چرا با اروپا برای ایجاد یک کانال مالی و استفاده از کارت‌های اعتباری اتحادیه اروپا اقدام نمی‌شود، توضیح داد: «باوجود اینکه ارتباط با اروپا بهتر شده است ولی در زمینه کانال‌های مالی هنوز دچار محدودیت و مشکلاتی هستیم.» تیموری ادامه داد: «با این حال ما طرحی را با مشارکت بخش خصوصی تهیه کردیم؛ با این مضمون که توریست خارجی به محض ورود به ایران بتواند یکی از کارت‌های شتاب کشورمان را دریافت کند و طی زمانی که در ایران است از تراکنش‌های مالی ایران با این کارت‌ها و پول داخلی استفاده کند و پس از خروج از ایران، هر چه در کارت شتاب او وجود داشته باشد به همان پولی که تحویل داده است، دریافت کند.»‌ معاون گردشگری کشور تصریح کرد: «این طرح منوط به تایید بانک مرکزی است؛ زیرا مباحث مالی در میان است و در حال حاضر نیز قیمت ارز نیما و مسافری مشخص بوده و شبکه مالی در این زمینه نیز تعریف شده است و فقط منتظر تاییدات بانک مرکزی هستیم.»