توزیع کود کشاورزی یارانه‌‌‌ای مطابق با الگوی کشت در همدان