عبیری افزود: آیین‌‌‌های مختلفی در برنامه اجرا شد. قصد داریم این برنامه‌‌‌ها را در سال پیش رو پررنگ‌‌‌تر در بوم‌‌‌گردی‌‌‌ها اجرا کنیم. چون بوم‌گردی‌‌‌ها هستند که بسیاری از آیین‌‌‌ها و رسوم از یاد‌رفته را احیا می‌کنند.‌عبیری با بیان اینکه بوم‌گردی‌‌‌ها حافظ میراث کهن ما هستند، گفت: بسیاری از بوم‌‌‌گردی‌‌‌ها از شاخص برگزاری رویداد استفاده می‌کنند و در بیشتر آنها آیین‌‌‌های سنتی حتی شاهنامه و حافظ‌خوانی انجام می‌شود که می‌توان به آن به عنوان یکی از شاخص‌‌‌های ارزیابی برای معرفی بوم‌گردی برتر توجه کرد.