سروش کیانی copy

 تکمیل تمام بخش‌های مورد نیاز یک رسانه تخصصی و حرفهای اقتصادی متناسب با تغییر و تحولات جامعه، زیرساخت بسیار ارزشمندی را برای جامعه علمی اقتصادی کشور و عموم مردم به‌عنوان بهرهبرداران اصلی این مجموعه فراهم کرده است. در نتیجه این امر میتوان گفت این مجموعه در ارتقای سطح دانش و آگاهی جامعه در حوزه اقتصاد و علوم مرتبط با آن نقش بسزا و تعیین‌کنندهای داشته است و می‌توان این مجموعه را در پیشبرد اهداف و انجام ماموریتهای خود میتوان بطور کامل موفق دانست.

دنیای‌اقتصاد را میتوان زبان مشترک جامعه علمی و دانشگاهی اقتصاد و علوم مرتبط با فعالان اقتصادی و عموم مردم دانست. جاری و ساری شدن مستمر این زبان نیازمند هماهنگی با تغییر و تحولات جامعه است. امری که باید در عین حفظ بنیانها و شالوده‌های علمی این مجموعه صورت پذیرد. در واقع دنیای‌اقتصاد باید متناظر با حفظ رویکرد علمی و تخصصی خود بتواند همچنان که خود را تاکنون این‌گونه معرفی کرده است، منطبق بر تغییرات و نوآوریهای دنیای مدرن تغییرات را در خود بپذیرد و پیش رود. ارتباط بیشتر این مجموعه با طیفهای مختلف مرتبط با خود در حوزه‌های دانشگاهی، مراکز پژوهشی، فعالان اقتصادی، نهادهای توسعه فناوری و مراکز دانش‌بنیان از یکسو و عموم مردم از سوی دیگر به‌طور قطع در تحقق کامل اهداف آتی این مجموعه نقش پررنگ و تاثیرگذاری خواهد داشت.

تحلیلگر اقتصاد محیط زیست