سهیل مهدی copy

با این وجود مهدی که دو روز قبل در ساختمان سازمان لیگ حضور پیدا کرده بود، دیروز و برای دومین روز متوالی بعد از برکناری‌اش در این محل حاضر شد! این موضوع شائبه صوری بودن برکناری مهدی را تقویت می‌کند چرا که اگر او واقعاً از این مسئولیت کنار رفته دلیلی ندارد که به سازمان لیگ برود. با وجود اظهارنظر رئیس فدراسیون فوتبال مبنی بر تعلیق افرادی که نامشان در پرونده فساد مطرح شده بود، مشخص نیست چرا مهدی در سازمان لیگ حضور می‌یابد. این موضوع بیش از هر چیزی اعتبار احکام فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را دچار خدشه می‌کند.