دنیای اقتصاد- بندرعباس: دکتر محمــود حســین پــورافزود: نخستین اهداکننده عضو در سال۱۴۰۳  یک مرد ۴۸ ساله رودانی است.

وی افزود: از ابتـداى شـروع فعالیـت ایـن واحـد در اسـتان یعنـى آبـان مـاه ۱۳۹۷ تاکنـون بـا اهـداى عضـو۸۷ نفربیمـار مـرگ مغـزى، ۱۹۳.نفـر بیمـار پیونـد عضـو در سراسـر کشـور زندگـى دوبــاره یافتنــد. از۸۷ نفربیمــار مــرگ مغــزى اهــدا کننــده عضــو درهرمــزگان،۳۰ نفــر زن  و ۵۷ نفــر مــرد بودنــد کــه کوچکتریـن آنهـا «مهرسـام دهقانـى» ۱۰ ماهه(اهداکننـده کبـد و کلیــه) و بزرگتریــن اهداکننــده مــرد۶۹ ســاله بــوده اســت. نــام ســما ســروردى کــودک یــک ســاله هرمزگانــى کــه قلب، دوکلیه،کبــد او نجــات بخــش جــان ۴نفربـوده بـه عنـوان کوچکتریـن اهـدا کننـده قلـب درکشـور ثبــت شــده اســت.

۷۴۰بیمـاردرانتظارپیوندعضو

 رییــس واحــد اهــداى عضــو هرمــزگان  اظهارداشت: هـم اکنـون ۷۴۰بیمـار دیالیـزى درهرمـزگان وجــود دارد کــه نیازمنــد پیونــد عضــو هســتند.ایـن افـراد نیازمنـد پیوندعضو،بـراى دریافـت عضوحتمـابایــد در ســامانه دریافــت عضــو ثبــت نــام کننــد و در نوبــت و لیســت انتظارباشــند.دکتــر حســین پــور بــا بیــان اینکــه ۸ عضــو و۵۳ نســج و بافــت هــر بیمــار مــرگ مغــزى قابــل اهداســت، اضافــه مــى کند: پیونــد عضــو از مــرگ بیمــاران جلوگیــرى مى کنــد و پیونــد نســوج نیزازمعلولیــت بیمــاران پیشــگیرى مى کنــد.

هرمــزگان درجمع ده استان نخست

رییس واحـد اهـداى عضـو دانشـگاه علـوم پزشــکى هرمــزگان با بیان اینکه اســتقبال مــردم هرمــزگان بــه اهــداى عضـوچشـمگیراست.خاطرنشان می سازد:خوشـبختانه اقدامـات خوبـى جهـت فرهنـگ سـازى اهـداى عضـو در هرمـزگان صـورت گرفتـه و اسـتقبال مـردم خـوب بـوده امـا هنـوز بـا نقطـه مطلـوب فاصلـه داریـم .رییـس واحـد اهـداى عضـو دانشـگاه علــوم پزشــکى هرمــزگان همچنیــن گفت: هــم اکنــون واحــد اهــدا عضودانشــگاه علــوم پزشــکى هرمـزگان دربیـن ۶۷دانشـگاه علـوم پزشـکى ایـران در ردیـف ده دانشـگاه نخسـت کشـورقراردارد کـه نشـان از اهمیـت اهـدا عضــو در بیــن مــردم ایــن اســتان اســت.

ضرورت راه اندازی مرکزپیوندعضو

رییــس واحــد اهــداى عضودانشــگاه علــوم پزشــکى اســتان هرمــزگان با اشاره به اینکه این استان هیچ مرکز پیوندعضوندارد،اضافه کرد:  درســال ۱۳۹۲مرکزپیوندکلیــه دربیمارســتان شــهیدمحمدى راه انــدازى شــد.این مرکزتــا ســال ۱۳۹۴فعــال بــود کــه بــا انتقـال فلوشـیپ جراحـى پیونـد بـه خـارج اسـتان،این مرکزنیـز تعطیــل شــد.هم اکنــون پیونــد کلیه،کبــد و پانکــراس مــردم اسـتان در شـیراز و پیونـد قلـب نیزدرتهـران انجـام مـى شـود.وی در پایان برایجاد مرکزپیوند عضو در بندرعباس تاکیدکرد.