بر اساس مفاد این بخشنامه کلیه دارندگان مجوز عملیات معدن‌کاری اعم از دارندگان پروانه بهره‌برداری اکتشاف، واحدهای فرآوری معدنی، صنایع معدنی و دارندگان مجوز برداشت مشمول این بخشنامه می‌شوند. درخصوص دارندگان پروانه بهره‌برداری مشروط بر اینکه:

 ۱) نسبت به تعیین‌تکلیف بدهی حقوق دولتی خود اقدام کرده باشند و ۲) در فرآیند سلب صلاحیت از پروانه بهره‌برداری نباشند و همچنین وفق ماده‌(۴۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بیش از ۱۸ماه از اعتبار پروانه بهره‌برداری آنها باقی‌مانده یا در موعد مقرر نسبت به انجام فرآیند تمدید اقدام کرده باشند. بر اساس مفاد این بخشنامه درخصوص دارندگان پروانه اکتشاف، واحدهای فرآوری معدنی، صنایع معدنی و دارندگان مجوز برداشت و دارندگان پروانه‌‌‌‌‌‌‌های بهره‌برداری با اعتبار اولیه زمانی کمتر از ضوابط تمدید ذیل ماده‌۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن معتبر‌بودن پروانه (یا مجوز صادر‌شده) و فعال‌بودن واحد ملاک‌عمل است.

 براساس تبصره‌یک این بخشنامه پیمانکاران طرف قرارداد با دارندگان پروانه‌‌‌‌‌‌‌های بهره‌برداری و اکتشاف مشروط به رعایت موارد فوق و ثبت اطلاعات پیمانکار توسط دارنده پروانه در سامانه کاداستر می‌توانند با معرفی دارنده، پروانه نسبت به اخذ مجوز واردات ماشین‌آلات اقدام کنند. براساس تبصره‌۲ این بخشنامه شرکت‌های دارای شبکه خدمات پس از فروش مشروط به تایید توسط معاونت تخصصی صنعت، معدن و تجارت در صورت انعقاد قرارداد تامین ماشین‌آلات و ارائه خدمات پس از فروش با دارندگان شرایط ماده‌یک می‌توانند با معرفی دارنده پروانه نسبت به اخذ مجوز واردات ماشین‌آلات اقدام کنند.