یک مشخصه مهم بازار مسکن این دو منطقه، غلبه فایل‌‌های با متراژ بالاتر نسبت به فایل‌‌های ریزمتراژ، است. به طوری که برخی از متقاضیان آپارتمان‌‌های ریزمتراژ، برای اجاره این واحدها در این دو منطقه با کمبود فایل روبه‌رو هستند. یک موضوع مهم دیگر در این زمینه مربوط به سطح بهای پیشنهادی در بازار اجاره است. به طور متوسط و در ۶۰ مورد فایل مورد بررسی عرضه شده به بازار اجاره مسکن مناطق ۴ و ۵ در روز گذشته، موجرها برای یک واحد مسکونی با متوسط متراژ ۸۲ مترمربع به طور میانگین ۸۵۰ میلیون تومان رهن کامل درخواست کرده‌‌اند. متوسط اجاره‌‌بهای ماهانه برای چنین واحدی در فایل‌‌های عرضه شده ۶ میلیون تومان و میانگین پول پیش (رهن) هم ۶۵۰ میلیون تومان بوده است. میانگین اجاره‌‌بهای ماهانه مسکن بر اساس نرخ‌های پیشنهادی روز گذشته هم حول و حوش ۳۱۰هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده است.

15 copy