بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» بر اساس اطلاعات درج شده در سایت شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نشان می‌دهد، کیفیت هوای پایتخت که از روز یکشنبه ۱۳ اسفند وارد وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌‌‌های حساس) شده بود، همچنان ناسالم است.

شاخص کیفیت هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت منتهی به عصر دیروز ۱۲۷ (ناسالم برای گروه‌‌‌های حساس) گزارش شد. عدد این شاخص حوالی ساعت ۱۶ (زمان تنظیم این خبر)، ۱۴۴ یعنی در وضعیت نارنجی (ناسالم‌‌‌) بود. میانگین عدد شاخص کیفیت هوای شهر تهران در ۷ روز گذشته، حدود ۱۰۳ بود. هوای شهر تهران از روز یکشنبه گذشته تاکنون در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌‌‌های حساس) قرار گرفته است، این در حالی است که کیفیت هوای پایتخت در سه روز قبل از آن قابل قبول گزارش شده بود. بر اساس اطلاعات درج‌شده در سایت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۱۰ روز پاک، ۲۲۶ روز قابل قبول، ۱۰۳ روز ناسالم برای گروه‌‌‌های حساس و ۱۲ روز ناسالم برای همه بوده است.