الف‌- سینما: ‌ در یک سال منتهی به زمان آمارگیری ٤‌/ ١٣درصد از افراد ١٥ساله و بیشتر اظهار کردند که به سینما رفته‌‌اند. ٣٣درصد از این افراد، یک‌بار به سینما رفته‌اند که بالاترین درصد و ٦‌/ ٤درصد، از این افراد پنج‌بار به سینما رفته‌اند که کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

 

‌٩‌/ ٥٤درصد این افراد با خانواده، ٨‌/ ٤١درصد با دوستان، ٥‌/ ٢درصد به تنهایی و ٨‌/ ٠درصد با سایر افراد در سینما حضور یافته‌اند. اولویت تماشای گونه (ژانر)های فیلم سینمایی، در تماشای سینما برای افراد ١٥ساله و بیشتر، به ترتیب اجتماعی با ٥/ ٥٨درصد، کمدی با ٩/ ٥٧درصد، دفاع مقدس با ٥/ ٧درصد، کودک و نوجوان با ٧/ ٦درصد و سایر با ٥/ ٢١درصد بوده است.

ب‌- تئاتر : ‌ در یک سال منتهی به زمان آمارگیری ٣‌/ ٣درصد از افراد ١٥ساله و بیشتر به تماشای تئاتر رفته‌‌اند. ٥‌/ ٤٤درصد از این افراد، یک‌بار به تماشای تئاتر رفته‌اند که بالاترین درصد و ٣درصد نیز پنج بار به تئاتر رفته‌اند که کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

ج‌- کنسرت : ‌ در یک سال منتهی به زمان آمارگیری ٤درصد از افراد ١٥ساله و بیشتر به کنسرت رفته‌اند. ٥‌/ ٥٣درصد از این افراد یک‌بار به کنسرت رفته‌اند که بالاترین درصد و ٦‌/ ١درصد نیز پنج‌بار به کنسرت رفته‌اند که کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند.