به گزارش وزارت نیرو، فیروز قاسم‌‌زاده از افزایش ۶درصدی ورودی سدهای کشور با توجه ‌‌به بارندگی‌‌های اخیر و پوشش برفی مناسب، نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: البته آب ورودی به مخازن سدهای کشور در مقایسه با متوسط پنج‌‌ساله، کاهش ۱۵درصدی را به ثبت رسانده است.

وی تصریح کرد: در این شرایط خروجی سدها کنترل می‌شود، همچنین مصارف طبق برنامه‌‌ای که در پاییز مصوب و در اسفند مورد بازنگری قرار گرفته بود، موردتوجه ویژه قرار دارد تا با کمترین تنش در همه حوزه‌‌های مصرفی عبور ایمن از تابستان جاری صورت گیرد.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: براین‌‌اساس کنترل خروجی آب از مخازن سدها نسبت به متوسط پنج‌‌ساله حدود ۲۷‌درصد کاهش نشان می‌دهد.