به گزارش «خبرگزاری فارس»، در این نامه آمده است: به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب‌نامه‌های هیات وزیران که در هیات بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده است ضمن تایید مراتب اعلام می‌شود. اصلاح مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق در جلسه مورخ ۲۲اردیبهشت ماه ۹۸ پیرو ارسال نامه دبیر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درباره مغایرت این مصوبه با قوانین کشور صورت گرفته بود. براساس قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن، دولت موظف به اصلاح این مصوبه بود.