وی افزود: جمع ضمانت نامه‌های تمدیدی ۸۴ فقره به مبلغ ۴۸۵ میلیارد ریال بود که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد در تعداد و ۳۲ درصد در مبلغ رشد نشان می‌دهد.مقیسه همچنین جمع ضمانت نامه‌های غیر اعتباری نیمه اول امسال از سوی این صندوق را ۴ فقره به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد.بر اساس این گزارش، در ۶ ماه ابتدای سال بیشترین ضمانت نامه‌های صادره در استان‌های کرمانشاه با ۲۵ فقره به مبلغ ۱۳۱ میلیارد ریال، خراسان جنوبی با ۶ فقره به مبلغ ۴۴ میلیارد ریال، خراسان رضوی با ۲ فقره به مبلغ ۳۸ میلیارد ریال و همدان با ۳ فقره به مبلغ ۳۷ میلیارد ریال بوده است.