وی با اشاره به ایجاد رفیوژ میانی در معابر تهران گفت: با وجود تذکرهای قبلی باز هم شاهدیم که هر روز یک رفیوژ جدید در معابر شهر تهران ایجاد می‌شود و حتی می‌‌‌بینیم که در برخی معابر مثل کریمخان در کنار نرده‌‌‌ها گل‌‌‌کاری می‌کنند که این مساله نه تنها زیبایی ندارد؛ بلکه شهر را دچار ناایمنی می‌کند و برای آب دادن به این گلدان‌‌‌ها ممکن است حوادث متعددی ایجاد شود و تقاضا دارم کارهایی را که زیبایی چندانی به شهر نمی‌‌‌دهد بلکه هزینه‌‌‌بر نیز هست حذف کنیم.