این بانک با کسب سهم ۱۹.۴۹ درصدی رتبه نخست شبکه بانکی با بیشترین سهم از تعداد تراکنش‌‌‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی و نیز سهم مبلغی ۱۰.۳۲ درصدی در زمره بانک‌های برتر در حوزه مبلغ تراکنش‌‌‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در شبکه پرداخت قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این بانک با ۱۱.۴۴‌درصد جایگاه دوم شبکه بانکی در بیشترین سهم از تعداد کارت‌‌‌های بانکی تراکنش‌‌‌دار شبکه پرداخت را در مدت مذکور کسب کرد. بانک سپه همچنین موفق به کسب رتبه دوم بیشترین کارت برداشت تراکنش‌‌‌دار در شبکه پرداخت با سهم ۱۱.۵۳ درصدی و نیز جزو بانک‌های برتر صادرکننده بیشترین کارت اعتباری تراکنش‌‌‌دار، کارت هدیه و بن‌‌‌کارت تراکنش‌‌‌دار در مدت مذکور بوده است. شاپرک در جدیدترین گزارش خود بانک سپه را با سهم ۲۵۰۱۱۱هزار تراکنشی در جایگاه نخست بیشترین اختلاف مثبت در تعداد تراکنش‌‌‌های پذیرش‌‌‌شده و با کسب سهم ۱۲۰۴۹۸۰‌هزار تراکنشی نیز در جایگاه دوم بیشترین سهم از کل تراکنش‌‌‌های صنعت پرداخت کارتی در شبکه بانکی قرار داده است.