تقویت حقوق صاحبان سهام

بانک دی در سال مالی ۱۴۰۱ توانست ۱۶‌درصد درآمد تسهیلات و ۵۱‌درصد تعهدات بانک را نسبت به سال مالی ماقبل آن افزایش دهد.

در این دوره کاهش مطالبات غیرجاری بانک (NPL) از ۳۸ به ۳۳ درصد، افزایش ۲۷۵ درصدی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشد کارمزدها، کاهش هزینه‌‌‌های کارمزدی و کاهش هزینه‌‌‌های مطالبات نیز ثبت شد.

۵۱هزار میلیارد ریال از تسهیلات شرکت‌های گروه در ۶ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تعیین‌تکلیف شد و ذخیره مطالبات مشکوک‌‌‌الوصول کاهش و ۱۲‌هزار میلیارد ریال درآمد از برگشت مطالبات مشکوک‌‌‌الوصول شناسایی شد.

صورت‌‌‌های مالی بانک دی نشان می‌‌‌‌‌‌دهد زیان عملیاتی بانک در یک سال مورد بررسی ۲۳‌درصد کاهش داشته است. به این ترتیب زیان خالص بانک نیز کاهش ۲۹درصدی را نشان می‌‌‌دهد.

افزایش سرمایه بانک دی

سرمایه بانک ۱۳۵هزار میلیارد ریال ثبت شده که برای افزایش به رقم ۲۰۵هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران برای بهبود نسبت کفایت سرمایه در حال پیگیری است. گزارش توجیهی این افزایش سرمایه در خرداد امسال به تایید حسابرسان رسیده است.

در گزارش ارائه شده مانده منابع بانک در پایان سال ۱۴۰۱به میزان ۴۲۶هزار و ۴۱میلیارد ریال و مانده تسهیلات نیز به میزان ۱۵۹هزار و ۷۳۶میلیارد ریال است. مانده سرمایه‌گذاری‌‌‌های بانک دی به میزان ۳۱۷هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال ماقبل آن (۱۴۰۰) حدود ۸۵‌درصد افزایش داشته است. بخشی از این افزایش پس از ارزیابی مجدد شرکت تولید نیروی برق دماوند به مبلغ ۹۳هزار‌هزار میلیارد ریال به حساب مازاد تجدید ارزیابی منتقل شده است.

اکثریت سهام بانک دی متعلق به ۹۲۷هزارو ۹۲۵سهامدار حقیقی است. بانک دی برای پایان امسال اهدافی را ترسیم کرده که از آن جمله کاهش ۹۳‌هزار میلیون ریالی زیان انباشته، کاهش قیمت تمام شده پول به زیر ۲۰ درصد، افزایش سهم منابع غیرهزینه‌‌‌زا به بالای ۱۵درصد، کاهش نسبت سرمایه‌گذاری به دارایی‌‌‌ها به زیر ۸‌درصد کاهش سهم مطالبات غیر‌جاری به کل مانده تسهیلات به زیر ۱۶‌درصد وکاهش ۳۰درصدی استقراض از بازار بین بانکی است. این بانک برای رسیدن به اهداف خود در سال‌جاری برای حذف تدریجی زیان انباشته و بهبود عملیات بانکی اقدامات اساسی را در نظر گرفته است.