دانیالی

انتخابات اتاق دهم، زمینه و فرصت مناسبی برای حرکت به سوی آینده بهتر بوده و از همه تشکل‌ها و کارآفرینان کشور دعوت می‌شود برای تحقق این وظیفه اجتماعی مشارکت کنند. یکی از راه‌های تقویت اتاق‌‌‌ها، نقد سازنده آن برای ایجاد تحول در آن و در خدمت درآوردن پتانسیل بزرگ اتاق‌‌‌ها برای دفاع از منافع بخش خصوصی، بزرگ‌تر شدن سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و ارائه نظرات مشورتی به قوای سه‌گانه جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. برای ایجاد تحول در اتاق‌ها و انجام نقش اساسی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور، نیاز به تعیین استراتژی مناسب برای اتاق دهم، جذب مشارکت کارآفرینان کشور و معرفی و حمایت از کاندیداهای با صلاحیت از کارآفرینان موفق بخش خصوصی، معتقد به منافع ملی و رشد اقتصادی کشور و شجاع در اعلام مواضع و اهل کار جمعی و تشکلی وجود دارد.

اقدام مساعد فراکسیون تشکل‌ها و انجمن مدیران صنایع ایران، کانون کارآفرینان توسعه‌گرا و... صدها تشکل را باید راهی نو برای تحقق اهداف فوق دانست. با توجه به اینکه این تشکل‌ها حزبی و جناحی نبوده و وامدار هیچ شخص حقیقی و حقوقی و دولتی نبوده و به دنبال تحقق اهداف ملی و برون‌رفت از وضعیت ناگوار فعلی هستند، جا دارد که همه تشکل‌ها و کارآفرینان کشور این دعوت ملی و میهنی را قبول و برای مشارکت و کمک به اجرای آنها ما را یاری رسانند. امید است همه کارآفرینان کشور که روزانه با مشکلات عمده تامین و تولید و صادرات و واردات، رکود تورم و نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کنند، به میدان بیایند و با انتخاب کاندیداهای اصلح گامی برای حل مشکلات و موانع فوق بردارند.