p26 copy

استفاده از  95 درصد ظرفیت اسمی‌

سه محصول اصلی شرکت پتروشیمی ‌فن‌آوران در بازه زمانی مورد گزارش شامل متانول، اسید استیک و منواکسید کربن بوده است. در این بازه زمانی شرکت 939 هزار و 799 تن متانول تولید کرد که این میزان تولید 94 درصد از ظرفیت اسمی ‌تولید این محصول بوده است. در مورد محصول اسید استیک این شرکت، حجم تولید این محصول در بازه زمانی مورد گزارش 144 هزار و 661 تن بوده که این حجم از تولید، 96 درصد از ظرفیت اسمی‌ تولید این محصول بوده است. محصول دیگر تولید شده در این شرکت در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 منواکسید کربن بوده که به میزان 104 هزار و 861 تن بوده که 75 درصد از حجم ظرفیت اسمی‌ این شرکت را تشکیل می‌دهد. در نهایت باید اشاره کرد حجم تولیدات پتروشیمی ‌فن‌آوران در بازه زمانی مورد گزارش به میزان یک میلیون و 228 هزار و 207 تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 کاهشی 7/ 4درصدی داشته است.

همچنین با توجه به گزارش‌های منتشر شده این شرکت باید اشاره کرد در طول 5 سال گذشته، پتروشیمی ‌فن‌آوران با تولید 96 درصد ظرفیت اسمی‌ متانول، 99 درصد ظرفیت اسمی ‌اسید استیک و 77 درصد ظرفیت اسمی ‌منواکسیدکربن در سال 1399،  بیشترین میزان استفاده را از ظرفیت اسمی ‌خود داشته است.

افزایش 70 درصدی درآمد‌ها و 126 درصدی هزینه‌های عملیاتی

درآمد‌های عملیاتی پتروشیمی ‌فن‌آوران در بازه زمانی 12 ماهه سال گذشته از محل فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی و خارجی 93 هزار و 998 میلیارد ریال بود و  این میزان از درآمد نسبت به دوره مشابه سال 1399،  (55 هزار و 209 میلیارد ریال) افزایشی 70 درصدی داشته است. در مورد درآمد‌های عملیاتی این شرکت باید بیان کرد این شرکت در بازه زمانی مذکور با فروش 352 هزار و 836 تن از محصولات خود در بازار‌های داخلی توانست به میزان 35 هزار و 670 میلیارد ریال درآمد کسب کند. همچنین این شرکت در بازه زمانی مورد گزارش 664 هزار و 672 تن از محصولات خود را در بازار‌های صادراتی به فروش رساند که این میزان فروش 58 هزار و 228 میلیارد ریال برای این شرکت آورده به همراه داشت. نکته‌ای که در مورد درآمد‌های عملیاتی پتروشیمی‌ فن‌آوران باید به آن دقت کرد کاهش حجم فروش این شرکت در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال 1399 بوده است، به نحوی که حجم فروش داخلی این شرکت 13 درصد و حجم فروش خارجی 11 درصد کاهش داشته، اما با توجه به افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی این شرکت در سال 1400 (افزایش176 درصدی نرخ فروش منواکسیدکربن در بازار‌های داخلی، افزایش 164 درصدی نرخ فروش اسید استیک در بازار‌های خارجی، افزایش  143 درصدی نرخ فروش اسید استیک در بازار‌های داخلی و افزایش 67 درصدی نرخ فروش متانول در بازار‌های داخلی و افزایش 70 درصدی نرخ فروش این محصول در بازار‌های داخلی)، مجموع درآمد‌های این شرکت با افزایش همراه بود.

بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی پتروشیمی ‌فن‌آوران در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 به میزان 53 هزار و 729 میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال 1399،  ( 22 هزار و  820 میلیارد ریال)، افزایشی 126 درصدی داشته است. مهم‌ترین عنوان تشکیل‌دهنده بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی شرکت 44 هزار و 284 میلیارد ریال هزینه مواد مستقیم مصرفی بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1399 افزایشی 164درصدی داشته است.

افزایش 34 درصدی سود عملیاتی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی ‌پتروشیمی ‌فن‌آوران در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 با کاهشی 26 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1399 به میزان 5 هزار و 933 میلیارد ریال بوده است. عامل اصلی کاهش این عنوان، کاهش هزینه حمل و نقل و انتقال از 6 هزار و 804 میلیارد ریال در بازه 12 ماهه سال 1399 به 3 هزار و 969 میلیارد ریال در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 بوده است.

در مورد سایر درآمد‌های عملیاتی این شرکت باید بیان کرد این شرکت در بازه زمانی 12 ماهه سال 1399 به میزان 4 هزار و 293 میلیارد ریال از محل سود حاصل از تسعیر ارز، درآمد حاصل کرده است که این عنوان در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 با کاهشی 85 درصدی به 626 میلیارد ریال رسید. از سوی دیگر فعالیت این شرکت در بازه زمانی 12 ماهه سال 1399 با یک هزار و 668 میلیارد ریال سایر هزینه‌های عملیاتی  مانند ضایعات غیر‌عادی تولید، هزینه‌های انبارداری و سایر موارد مرتبط با عملیات شرکت همراه بود که این عنوان با کاهشی حدود 100 درصدی در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 همراه و به 436 میلیون ریال رسید.  

با توجه به موارد بیان شده، سود عملیاتی پتروشیمی ‌فن‌آوران در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 به میزان 34 هزار و 962 میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1399 افزایشی 34 درصدی به همراه داشته است.

کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌های غیر‌عملیاتی

پیش از پرداختن به درآمد‌ها و هزینه‌های غیرعملیاتی باید اشاره کرد هزینه‌های مالی پتروشیمی ‌فن‌آوران در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 با افزایشی 21 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1399 به 3 هزار و 234 میلیارد ریال رسید.

سایر درآمد‌های غیر‌عملیاتی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های شرکت در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال 1399 با کاهش 21 درصدی همراه و به میزان  2 هزار و 36 میلیارد ریال بوده است، اما تغییر قابل توجه در سایر درآمد‌ها و هزینه‌های غیرعملیاتی حاصل از اقلام متفرقه اتفاق افتاده است. موارد موجود در این عنوان شامل تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، سود سپرده‌های بانکی، سود و زیان حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در سهام و سایر موارد است. در مورد تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی باید بیان کرد این شرکت در سال مالی 1399 به میزان 36 میلیارد ریال درآمد حاصل کرده اما در سال مالی 1400 شرکت از این محل متحمل زیان 4 میلیارد ریالی شد. در مورد سود سپرده‌های بانکی باید بیان کرد شرکت در سال مالی 1399 از این محل 468 میلیارد ریال درآمد حاصل کرد و درآمد شرکت از این محل در سال مالی 1400 افزایش داشته و به میزان 2 هزار و 172 میلیارد ریال رسید. یکی از مواردی که درآمد حاصل از آن در دو سال 1399 و 1400 تفاوت قابل توجهی دارد سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در سهام است. شرکت در بازه زمانی مورد گزارش به میزان 9 میلیارد ریال از این محل درآمد کسب کرده بود و این در حالی است که درآمد شرکت از این محل در سال مالی 1399 به میزان 34 هزار و 600 میلیارد ریال بوده است. نکته بارز دیگر در سایر درآمد‌ها و هزینه‌های عملیاتی موجود در صورت‌های مالی منتشر شده پتروشیمی ‌فن‌آوران زیان 5 هزار و 882 میلیارد ریالی این شرکت از محل سایر موارد موجود در هزینه‌های عملیاتی است. نکته قابل توجه دیگر در مورد این عنوان برآورد درآمد 6 هزار میلیارد ریالی شرکت از این محل در سال مالی جاری است. در نهایت باید اشاره کرد برآیند سایر درآمد‌ها  و هزینه‌های غیر عملیاتی (درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و اقلام متفرقه) پتروشیمی ‌فن‌آوران در سال مالی 1399، درآمدی 37 هزار و 850 میلیارد ریالی برای شرکت بوده در حالی که برآیند این عناوین در سال مالی 1400‌، زیان یک هزار و 667 میلیارد ریالی بوده است. این تفاوت در این عنوان باعث شده سود خالص پتروشیمی‌ فن‌آوران در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال 1399 با کاهش 59 درصدی همراه شود، به گونه‌ای که سود خالص این شرکت از 61 هزار و 175 میلیارد ریال در سال مالی 1399 به 30 هزار و 60 میلیارد ریال کاهش یابد.  

نسبت‌های مالی

در جدول زیر برخی از نسبت‌های مالی پتروشیمی ‌فن‌آوران آورده شده است. اطلاعات موجود در این جدول از گزارش‌ها و صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال استخراج شده است. همان‌طور که از اعداد موجود در جدول مشخص است‌، بازده فروش شرکت در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی 1399 کاهش قابل توجهی داشته که این موضوع می‌تواند نشانگر افزایش هزینه‌های شرکت در بازه زمانی مورد گزارش باشد. نسبت بدهی‌های پتروشیمی‌ فن‌آوران در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال 1399 با افزایش همراه بوده که این موضوع ناشی از افزایش 75 درصدی بدهی‌های غیر جاری و 113 درصدی بدهی‌های جاری شرکت در بازه زمانی مورد گزارش بوده است. همچنین  نسبت آنی  این شرکت در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی 1399 کاهش یافته است که نشان‌دهنده  کاهش توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های جاری از طریق دارایی‌های جاری است. در نهایت باید اشاره کرد دوره وصول مطالبات پتروشیمی ‌فن‌آوران در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی 1399 کاهش داشته که این موضوع نشان‌دهنده کاهش ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شرکت است.

تاریخچه شرکت

شرکت پتروشیمی ‌فن‌آوران در اردیبهشت سال 1377 به‌صورت شرکت سهامی‌عام تاسیس و در بهمن سال 1386 توسط سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. مرکز اصلی این شرکت در تهران و محل کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر، با مساحت 25 هکتار  واقع شده است. پتروشـیمی ‌فـن‌آوران از واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی‌تامین (تاپیکو) است و شرکت مذکور (تاپیکو) از گروه شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی است. موضوع اصلی فعالیت شرکت پتروشیمی ‌فن‌آوران شامل صدور محصولات پتروشیمی‌، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی‌ و پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذی‌ربط آنها اعم از صنعتی و خوراکی و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور هستند. سرمایه این شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله از طریق آورده‌های نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ 950 هزار میلیون ریال  رسیده است. درمورد سرمایه این شرکت باید اشاره کرد این شرکت  در مهر سال گذشته قصد داشت سرمایه خود را از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت‌های اهرمی به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال افزایش دهد، متعاقبا این شرکت در مجمع عمومی ‌آبان سال گذشته افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ 950 هزار میلیون ریال  به مبلغ 30 هزار و 950 میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران مورد تصویب قرار داد. پس از اخذ مجوز پذیره‌نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار مهلت استفاده از حق تقدم از 24/ 08/ 1400 تا 23/ 10/ 1400 به سهامداران داده شد. در نهایت باید بیان کرد در تاریخ تهیه این گزارش مجوز مزایده حق تقدم‌های استفاده نشده در بازه زمانی دو هفته‌ای اخذ شده و تشریفات قانونی برای افزایش سرمایه در حال پیگیری است.  طبق اطلاعات منتشر شده در سایت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی ‌تامین با حدود 6/ 37درصد، گروه پتروشیمی تابان فردا با 4/ 15درصد و صندوق بازنشستگی کشوری با 2/ 9درصد، عمده‌ترین سهامداران شرکت پتروشیمی ‌فن‌آوران هستند.

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند