جایزه ۵‌درصدی برای مودیان خوش‌‌‌‌‌‌حساب

همچنین مودیانی که برخی از هزینه‌های آنها پذیرفته نشده یا مورد رسیدگی مجدد قرارگرفته‌‌‌‌‌‌اند، مشمول جایزه خوش‌حسابی قرار می‌گیرند و اگر مودی در یک منبع مالیاتی جرایمی داشته و آن را پرداخته نکرده باشد، می‌تواند در سایر منابع «پرونده» مالیاتی خود از تسهیلات جایزه خوش‌حسابی برخوردار شود. در این بخشنامه با تاکید بر اینکه کتمان درآمد مودی مانع بهره‌مندی از جایزه خوش‌حسابی خواهد شد، آمده‌است: در مواردی که پس از اعطای خوش‌حسابی کتمان درآمد مودی محرز شود، علاوه‌بر مطالبه مالیاتی کتمان شده، جایزه اعطا شده نیز از طریق برگ تشخیص مطالبه خواهد شد. گفتنی است برای مودیانی که سال‌مالی آنها با سال‌شمسی مطابقت ندارد، مالیات هر سال‌باید در سال‌مالی تسلیم اظهارنامه پرداخت شود.