برای اظهارنامه‌های ارزی مفقودشده المثنی صادر نمی شود

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.