افزایش جمعیت شاغلان در این رده سنی/سهم اشتغال در روستاها چقدر شد؟

مطابق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲, جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۲، برابر با ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از ۷۷۰ هزار نفر افزایش یافته است.

همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۱.۹ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۷ درصد و کشاورزی با ۱۴.۴ درصد قرار دارند.

سهم شاغلان بخش خدمات و بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ نسبت به قبل به ترتیب۰.۳درصد و ۰.۱ درصد افزایش و سهم شاغلان بخش کشاورزی ۰.۴درصد کاهش داشته است.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در نقاط شهری درسال ۱۴۰۲ حدود ۵.۶درصد و حدود ۱میلیون و۴۹هزار و ۶۸۸ نفر است و این سهم در بخش صنعت حدود ۳۴.۹درصد و حدود ۶میلوین و ۵۰۸هزار و ۶۳۳ نفر است و سهم در بخش خدمات حدود ۵۹.۴درصد و تعداد آن ۱۱میلیون و ۸۷هزار و ۷۳۱نفر است.

در حوزه روستایی نیز سهم اشتغال در بخش کشاورزی این سهم ۴۲.۴درصد یعنی حددود ۲میلیون و ۴۷۲هزار و ۱۴۴ نفر  و در بخش صنعت نیز این سهم در حوزه روستا به میزان ۲۹.۹ درصد و حدود ۱میلیون و ۷۴۲هزار و ۷۷۵ نفر و اشتغال در بخش خدمات نیز در حوزه روستا حدود۲۷.۸درصد یعنی به میزان ۱میلیون و ۶۱۹هزارو۶۶۳ نفر است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.