صدور فراخوان اعتصاب سراسری در فرانسه

هشت اتحادیه خدمات عمومی فرانسه‌ ، از ۵.۷ میلیون عضو عمومی می خواهند که روز سه شنبه، در سراسر فرانسه در مورد مسئله دستمزد بسیج شوند.

فرانس پرس گزارش داد، دلیل اعتصاب فقدان چشم‌اندازی از اقدامات کلی برای افزایش دستمزد در خدمات عمومی در شرایطی که تورم همچنان پایدار است، اعلام شده است.

بنا به گزارش های رسانه ای، این اعتصاب احتمالاً بر مدارس دولتی، مدارس راهنمایی و دبیرستان تأثیر گذارد.

به گفته اتحادیه مدارس راهنمایی و دبیرستان، انتظار می رود ۱۲۰ تظاهرات در سراسر فرانسه برگزار شود. معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به دلیل وخامت شرایط کاری خود پیشتر به بسیاری از والدین دانش آموزان در مورد تعطیلی کلاس ها یا کاهش جدول زمانی هشدار داده اند.

به غیر از آموزش ملی، پنج اتحادیه اصلی خدمات عمومی بیمارستانی نیز خواستار اعتصاب شدند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.