مدیرعامل تجارت خارجی بانک مرکزی تغییر کرد

روز سه شنبه چهاردهم شهریور سال 1402 حوزه ارزی بانک مرکزی شاهد یک تغییر مدیریتی بود. شیوا راوشی، مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی، جای خود را به امیر حسین شکوهی داد. بدین ترتیب، این حوزه بسیار مهم بانک مرکزی که تنظیم کننده روابط ارزی بانک مرکزی با وزارتخانه‌های مهمی همچون صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، با مدیریت جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد. 

حوزه تجارت خارجی بانک مرکزی با تغییرات نسبتاً جدید ساختار بخش ارزی آن بانک ایجاد شده شامل حوزه‌های تخصیص و تأمین ارز و رفع تعهد صادراتی و وارداتی می‌شود. بدین ترتیب، جریان منظم صادرات و واردات هر دو به عملکرد این بخش از معاونت ارزی بانک مرکزی گره خورده‌اند و مدیریت صحیح آن می‌تواند نقش به سزایی در روند مناسب تجاری خارجی کشور داشته باشد. 

امروز شیوا رواشی که کل سابقه خدمتی خود را در بخش ارزی بانک مرکزی سپری کرده است،جای خود را به امیر حسین شکوهی داد.شکوهی در ساختاری قبلی بخش مسئولیت اداره نظارت ارز را بر عهده داشته و راه اندازی سامانه نیما نقش داشته است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.