سارقان برای اینکه بتوانند از دست مامور پلیس خلاص شوند با یک خودروی دیگر به صورت عمدی تصادف کردند و باعث مرگ مامور پلیس شدند.