ماموران پلیس در شهر فونیکس در ایالت اورگن آمریکا از شیوه عجیبی برای توقف خودروی تبهکاران استفاده کردند.

ماموران پلیس به طور عمد با خودروی مجرمان فراری تصادف کردند تا بتوانند آنها را دستگیر کنند.