محمد نعیمی پور عضو ارشد حزب اتحاد ملت طی یادداشتی با عنوان «دستمریزاد» نوشت:‌

اکنون همه مراجع قانونی ابراز نظر کرده اند که شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان میشوند.

۱) دستمریزاد به پنجمین شورای اسلامی شهر تهران که هم در جریان استعفای دکتر نجفی تا آخر از وی حمایت کردند و هم در جریان بارنشستگی آقای افشانی از ماندن ایشان در مصدر شهرداری از هیچ کوششی فروگذار نکردند، این نشانه وفاداری شورا به تصمیم خود و علامتی برای حمایت از منصوبین شورا است.

۲) دستمریزاد به آقای مهندس افشانی که در طی این چندماه، نهایت سعی و تلاش را بکار برد و هرآنچه در چنته داشت را برای شهر تهران بکار گرفت، علیرغم آنکه تحت فشار مضاعف بود؛ از یک طرف کار سنگین و پرمسئولیت شهرداری و از طرف دیگر ناپایداری ماندگاری مسئولیت ایشان پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر خروج بازنشستگان از مسئولیت های اجرایی دولتی، به همین دلیل مقاومت ایشان ستودنی است و اگر بر اثر این فشار ها دچار هیجانات روحی و عصبانیت شود یا خدایی ناکرده به اطرافیان سوظن پیدا کنند شاید گریزی نباشد.

۳) دستمریزاد به کسانی که در این هیجانات روحی بدون دلیل موجهی از مسئولیت ها کنارگذاشته شدند و دم نزدند.

۴) دستمریزاد به عاشقان خدمت! که چشم بسته همه مسئولیت ها را میپذیرند و به تجربه گذشتگان اعتنا نمیکنند و به دنبال آینده روشن خود هستند، دم را غنیمت شمرده و رزومه ها را فربه میکنند، فردا را که دیده است؟

۵) دستمریزاد به شهروندان تهرانی که اوضاع را نظاره میکنند، غم خود را فرو میخورند که اختیار به کسانی داده اند که مصالح شهر را دنبال کنند اما اختیار دار میشوند تا اسب خود را به هر طرف برانند، حتی اگر زمین های آباد شهر باشد.