تخت مخصوص بیماری های روانی

تخت مخصوص بیماری های روانی

ابزار مخصوص دندان پزشکی

ابزار مخصوص دندان پزشکی

سرنگ و پانسمان

سرنگ و پانسمان

لانست برای خون گرفتن

لانست برای خون گرفتن

مجموعه ای از ابزار برای سوراخ کردن جمجمه

مجموعه ای از ابزار برای سوراخ کردن جمجمه

حلقه مخصوص کندن تومورها

حلقه مخصوص کندن تومورها

 انبر مخصوص درمان هموروئید

انبر مخصوص درمان هموروئید

گیوتین برای لوزه ها

گیوتین برای لوزه ها

چاقو قطع عضو

چاقو قطع عضو

اره برای استخوان ها

اره برای استخوان ها

انبر مخصوص کشیدن دندان

انبر مخصوص کشیدن دندان