وی گفت: در فصل بعدی پنج میلیون تومان گرفتم و هر فصل کمی اضافه شد.

به گزارش میزان اکنون خندوانه فصل پنجم خود را پشت سر می‌گذارد یعنی او هفته ای حداقل 25 میلیون و ماهانه 100 میلیون از تلویزیون دستمزد می‌گیرد