قیمت غیرواقعی کشت و صنعت و دامپروری مغان یکی از واگذاری‌های پر از ابهام و شبهه انگیز است که در روز‌های اخیر باعث شده تا بسیاری از اقشار مختلف مردم و رسانه‌ها و احزاب سیاسی و نمایندگان اسبق و نمایندگان فعلی به آن واکنش نشان بدهند