خالد السلیمان در روزنامه سعودی عکاظ نوشت: اساسا، افزایش تنش لفظی و سپس مذاکره برای دست یابی به بیشترین دستاوردها، شیوه اصلی ترامپ در برخورد با پرونده های مهم، بویژه کره شمالی، چین، مکزیک، اروپا، ناتو، روسیه و ترکیه بوده است. اکنون، وی به دنبال تکرار این رفتار در تعامل با ایران است و از ابتدا قصد اصلی اش رسیدن به توافق تازه ای طبق معیارها و شروطش مشخص بوده است. ترامپ هیچگاه، هیچ روزی در اندیشه حمله به ایران نبوده و نیست؛ چرا که ستاره نیازی به جنگی تازه ندارد تا بر شعله های فروزان خود بیفزاید!

در حقیقت، ترامپ به دنبال آن است که با گشودن دری به روی ایران، این کشور را از بحران خارج کند. این در شرایطی است که با اجرایی شدن تحریمهای آمریکا، فروپاشی اقتصاد ایران حتمی است.

تحولات سالهای اخیر در منطقه و تغییراتی که در شیوه اداره روابط بین المللی و قواعد تعامل با بحرانها ایجاد شده است، تغییر سیاستهای خارجی دولتهایی مثل عربستان سعودی را ضروری می کند. سعودیها باید در صدد به دست گرفتن زمام امور خود برای تحقق منافع و تقویت توانایی های شان باشند؛ چرا که نقشه ائتلافهای پیشین در صحنه بین المللی، شاهد زایشی تازه شده است و تنها دولتهایی که تغییرات را درک کنند و آماده مقابله با پیامدهای آن باشند، می توانند در برابر توفانی که دنیایی جدید را شکل می دهد، مقاومت کنند!