در این گزارش عنوان شده که معلوم نیست چرا ترامپ و پوتین پیش از دیدار در هلسینکی دو بار با هم دست دادند. همپنین مرکل، صدراعظم آلمان تنها رهبری از کشورهای دنیا بوده که ترامپ حین دیدار، با وی دست نداده است.