تاس گزارش داد، کریل لیپا مدیر کل شرکت ترانس ماش هلدینگ گفت: گفت‌وگوهای ما با راه آهن روسیه درخصوص ایجاد موسسه مشترک حمل و نقل همچنان ادامه دارد.

وی افزود: شرکت ما برای حضور در بازار ایران دو پروژه در زمینه ساخت لوکوموتیو، یک پروژه ساخت واگن‌های مسافربری و یک پروژه هم در زمینه مدل‌های عملیاتی مرتبط با خدمات حمل و نقلی در دست بررسی دارد که امیدواریم به زودی عملیاتی شود.

روسیه امیدوار است تا با اتصال خطوط حمل و نقل ریلی و جاده ای به ایران بتواند به آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ایران دسترسی پیدا کند.