عکسی از همسر ولیعهد جنجالی عربستان که برای اولین بار منتشر شد