این روزنامه نوشت: روزنامه سازندگی ستون ثابتی دارد که در آن منشور سازندگی یا اصول حاکمیت ملی در اندیشه حزب کارگزاران سازندگی ایران را به نقل از کتاب سازندگی بیان می‌کند. این اصول شامل مواردی از جمله اصل حکومت قانون، اصل رعایت حقوق انسان، اصل توسعه متوازن، اصل جامعه باز و ... است. حزب کارگزاران سازندگی خود را لیبرال دموکرات مسلمان می‌داند. این نکته هم در سخنان حسین مرعشی بیان شده و هم از زبان غلامحسین کرباسچی، عضو ارشد حزب بیان شده که این حزب «لیبرالیسم سیاسی» را به‌عنوان مشی خود برگزیده است. 

حال جای طرح این سوال است که اصولی که حزب کارگزاران بیان می‌کند چه نسبتی با ایران اسلامی دارد؟ آیا این اصول صرفاً برای ایران است که مطابق نظرات اسلامی حکومت تشکیل داده و قانون نوشته، یا آنکه در هر کشوری فارغ از اسلامی و غیراسلامی قابل اجراست؟ در واقع نسبت اصولی که حزب بیان می‌کند با لیبرال بودن و مسلمان بودن روشن نیست. انطباق این اصول با اسلامیت نظام معلوم نیست و شاید لازم بود که این حزب در ارگان رسانه‌ای خود به جای انتشار خام اصول حزبی، چنین نسبت‌هایی را شفاف کند.