پیشتر زیباکلام و افتخار جهرمی هم از دانشگاه آزاد اخراج شده بودند.