به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ معادل ۰.۳۸، در سال ۱۳۹۴ معادل ۰.۳۹ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۳۹ بوده است. همچنین سهم دهک اول در کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ معادل ۰.۰۲ بوده است.

سهم دهک دوم نیز طی سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ معادل ۰.۰۴ بوده است. سهم دهک نهم طی سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ معادل ۰.۱۶ بوده است. سهم دهک دهم نیز در سال ۱۳۹۳ معادل ۰.۳۰ در سال ۱۳۹۴ معادل ۰.۳۱ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۳۱ بوده است.

به این ترتیب سهم دهک دهم در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزایش یافته است. سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت نیز طی سه سال ذکر شده با عدد ۰.۰۶ بی تغییر مانده است.

سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت  در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲.۳۳، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۲.۵۶ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲.۹۹ بوده است.

سهم ۴۰ درصد ثروتمندترین به ۴۰ درصد فقیرترین جمعیت نیز در سال ۱۳۹۳ معادل ۳.۹۳، در سال ۱۳۹۴ معادل ۴.۰۱ و در سال ۱۳۹۴ معادل ۴.۱۰ درصد بوده است.

57570517