وی تصریح کرد: طراحی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی در طول چند دهه گذشته باعث شده همه طرف‌ها در صنعت و بازار خودرو بازنده باشند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح برخی راهکارها در زمینه رفع مسائل صنعت خودروسازی کشور، توضیح داد: تدقیق چشم‌انداز و تدوین سیاست‌های توسعه صنعت خودروسازی و اصلاح نظام تنظیم‌گری این صنعت در کنار افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید، ارتقای شفافیت در هزینه تامین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو، بهبود شیوه‌های قیمت‌گذاری، داخلی‌سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‌ای و بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، می‌تواند به عنوان بخشی از پیشنهادها برای بهبود صنعت خودرو کشور مطرح باشد، هرچند راهکارها محدود به همین تعداد نمی‌شود و نیاز به جمع‌بندی تخصصی‌تری دارد.