عبور از تابوی کنسرت در تخت جمشید طاهره رخ‌بخش / ایسنا