رئیس قوه‌قضائیه هیچ‌گونه حساب کاربری ندارد

حساب‌‎های منتسب به رئیس عدلیه در شبکه‌های اجتماعی مسدود، هیچ‌گونه ارتباطی با شخص رئیس قوه‌قضائیه و قوه‌قضائیه ندارند./میزان