دست چپی و دست راستی حق اظهارنظر داشت

از اساتید دانشگاه کسی در خاطرتان مانده؟

از بعضی از آنها خاطره خیلی خوبی دارم؛ دکتر سیدعلی شایگان یکی از اساتیدی بود که حقوق مدنی درس می‌داد و من همیشه برایش احترام قائل بودم. دکتر قاسم قاسم‌زاده استاد دیگری بود که به ما حقوق اساسی درس می‌داد. سن ایشان آن زمان نسبت به بقیه استادها بیشتر بود و برای همین به نظر ما پیر می‌آمد. واقعا از این دو نفر، در سال اولی که رفتم دانشکده حقوق خاطره‌های خیلی خوبی دارم. در سال سوم سیاسی، استادی داشتیم به اسم دکتر عزیزی که مسوول تاریخ عقاید سیاسی بود. بسیار جلسات درس پرهیجانی داشت و آزادانه امکان صحبت و تعاطی افکار می‌داد تا بتوانیم نظر خودمان را ندهیم؛ حالا دست چپی و دست راستی؛ هر چیزی که می‌خواست باشد.