۱-۱- بند الحاقی‌(۱) ماده (۲۹) لایحه: برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول برنامه، معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰درصد افزایش یاد شده خواهد بود. همچنین به استناد جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بهبود معیشت بازنشستگان، افزایش حقوق بازنشستگان ۲درصد بیشتر از افزایش حقوق شاغلان و به میزان۲۰ درصد تعیین شده است.

۱-۲- جزء (۲) بند الحاقی (۲) ماده (۲۹): سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول ۳ سال اول برنامه، نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلان اقدام کند. به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰درصد نسبت نخستین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود. این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد ‌افزایش یادشده خواهد بود». همچنین مطابق مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی، اعتبار مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش را از محل منابع داخلی خود تامین نماید.