«اطاعت می‌کنم»های مکرر هویدا در برابر شاه

هویدا پس از اتمام صحبت روبه من کرد و گفت توچه کارکردی‌؟ شاه دیروز درباره تو صحبت کرده حالا امروز نگران سلامتی توست‌. گفتم من کاری نکرده‌ام‌. حالا مربوط به چه چیزی شاه صحبت کرده‌. گفت راجع به فردوست و بازرسی از مس سرچشمه تازه متوجه موضوع شدم‌. گفتم این موضوع مانند پرونده‌سازی سپهبد ایادی برای دکتر مجتهدی در دانشگاه آریامهر است.‌(هویدا داستان ایادی و دکتر مجتهدی را خوب می‌دانست چون خود او هم عضو هیات امنا بود، ولی در جلسات شرکت نمی‌کرد، اما صورت جلسات هیات امنا را می‌خواند‌). من توضیحات مربوطه به پرونده را به هویدا گفتم‌. او پس از توضیحات من گفت تو محمد یگانه را قبول داری‌؟ گفتم بله‌. گفت او را امروز مامور می‌کنم با آن آقای وزیر بروند پرونده را بخوانند و من گزارش و نظر آنها را به عرض می‌رسانم.