تحلیل آمار دریافتی از اداره گذرنامه در بازه زمانی سال ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۶/ ۵۶ درصد از «دارندگان مدال در المپیادهای دانش‌آموزی»، ۱/ ۶۹ درصد از «مشمولان بنیاد نخبگان» و ۳/ ۷۸ درصد از افراد «حائز رتبه‌های یک تا هزار» آزمون سراسری در داخل کشور هستند.  در میان گروه‌های مورد بررسی، به ترتیب المپیادی‌ها با ۲/ ۳۷ درصد، مشمولان بنیاد نخبگان با ۵/ ۲۵ درصد و رتبه‌های یک تا هزار آزمون سراسری با ۴/ ۱۵ درصد بیشترین درصد افراد مقیم خارج را به خود اختصاص داده‌اند.  جایگاه دانشجوفرستی ایران در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ از رتبه ۲۹ در جهان به رتبه ۱۱ ارتقا یافته بود که بالاترین جهش رتبه دانشجوفرستی ایران در طول دو دهه گذشته بوده است. در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ جمعیت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در تراز ۵۰ هزار دانشجو ثابت مانده و به رتبه نوزدهم تنزل یافته است.