خوانش منتشر شد

نگاه سوم ـ شماره اول و دوم فصلنامه ادبی - داستانی خوانش منتشر شد. این نشریه که گردانندگان آن مقیم کرمان هستند، نمونه‌ای از یک نشریه حرفه‌ای است که محور مطالب آن ادبیات مدرن و پست مدرن است. در این شماره خوانش، مقالات و مطالبی از دکتر محمد ضیمران، محمد صنعتی، علی باباچاهی، علیرضا بهنام، عبدا... کیخسروی، نفیسه آفرین‌زاد، ناهید فخرشقایی، آزیتا حقیقی‌جو، محمدحسن مرتجا، مظاهر شهامت، یوسف علیخانی و... به چاپ رسیده است.

بهناز صالحی ابر قویی، محسن امیریان و مازیار نیستانی به ترتیب صاحب امتیاز و مدیرمسوول، سردبیر و دبیر تحریریه خوانش هستند.